การบริหารงานสมัยใหม่ของยุคปัจจุบัน

การบริหารงานสมัยใหม่ของยุคปัจจุบัน

เทคนิคการตลาด
หลักการบริหารงานสมัยใหม่ จำเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริหารเข้ามาสนับสนุนองค์กร  ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากร - มนุษย์ ขององค์…
Read More

นักบริหารที่บริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
นักบริหารมืออาชีพ คือ นักบริหารที่บริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยพลังของภาวะผู้นำ (Leadership forces) (เพิ่มเติม…)
Read More

เราเข้าใจสถานการณ์อย่างแน่ชัด

สาระ-ข่าวสารธุรกิจ
หลีกเลี่ยงสงครามจนกว่าจะแน่ใจในชัยชนะ ให้ประเมินได้ว่า มีความได้เปรียบหลายประการเสียก่อน ก่อนออกรบ การประเมินอาจบ่งบอกว่าอาจไม่ชนะ…
Read More

ต้องไม่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ ด้วยวิธีเดิมๆ เหมือนเช่นที่เคยทำเสมอมา

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
ต้องไม่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ ด้วยวิธีเดิมๆ เหมือนเช่นที่เคยทำ เสมอ มาที่ว่าเราต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นั้น เป็นเรื่องแน่นอน…
Read More

แสดงออกไม่ให้ตรงกับที่เป็นจริง

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
แสดงออกไม่ให้ตรงกับที่เป็นจริง จงมีเป้าหมายที่จะทำให้คู่แข่งต้องไขว้เขวไปเสมอ ไม่ใช่ปกปิดไม่ให้พวกเขาได้รับรู้ข้อมูล เพราะยิ่งไม่ร…
Read More