Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
การบริหารงานสมัยใหม่ของยุคปัจจุบัน

การบริหารงานสมัยใหม่ของยุคปัจจุบัน

เทคนิคการตลาด
หลักการบริหารงานสมัยใหม่ จำเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริหารเข้ามาสนับสนุนองค์กร  ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากร - มนุษย์ ขององค์…
Read More
การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์

การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ดำเนินงานขององค์การจะมีขนานเล็กหรือขนานใหญ่ ประสบการณ์เป็นพื้นฐาน เพื่อสามารถควบคุมการดำเนินงานให้ทันกับการ…
Read More
เปิดธุรกิจอย่างไรให้คุ้มค่า

เปิดธุรกิจอย่างไรให้คุ้มค่า

สาระ-ข่าวสารธุรกิจ
เห็นได้จากหลายร้านที่เปิดแล้วไม่ประสบความสําเร็จจึงต้องปิดกิจการไปวันนี้มีเทคนิคธุกิจมาฝากจ้า เนื่องด้วยลูกค้าน้อยรายได้หักค่าใช่จ…
Read More
ผ้าห่มนวมเมืองเชียงคานเชียงคาน

ผ้าห่มนวมเมืองเชียงคานเชียงคาน

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
ผ้าห่มนวมเมืองเชียงคานเชียงคาน เป็นแหล่งผลิตผ้านวมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลยด้วยความที่ในฤดูหนาวมีอากาศที่หนาวเย็นและในอดีตอำเภอแ…
Read More

การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง แม่นยำเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ (เพิ่มเติม…)
Read More

ผู้บริหารมืออาชีพต้องเป็นอย่างไร

สาระ-ข่าวสารธุรกิจ
ผู้บริหารมืออาชีพยังเป็นคำที่ค่อนข้างใหม่สำหรับวงการศึกษาเพิ่มจะเริ่มเป็นที่กล่าวถึงมากขึ้นก็เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญ…
Read More

ลักษณะที่ดีของผู้บริหารโรงเรียน

เทคนิคการตลาด
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี จะช่วยพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุปได้ ดังนี้ (เพิ่มเติม…)
Read More

นักบริหารที่บริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
นักบริหารมืออาชีพ คือ นักบริหารที่บริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยพลังของภาวะผู้นำ (Leadership forces) (เพิ่มเติม…)
Read More

เราเข้าใจสถานการณ์อย่างแน่ชัด

สาระ-ข่าวสารธุรกิจ
หลีกเลี่ยงสงครามจนกว่าจะแน่ใจในชัยชนะ ให้ประเมินได้ว่า มีความได้เปรียบหลายประการเสียก่อน ก่อนออกรบ การประเมินอาจบ่งบอกว่าอาจไม่ชนะ…
Read More
ชักนำข้าศึกให้เขว ในระหว่างรอโอกาสที่เหมาะสม

ชักนำข้าศึกให้เขว ในระหว่างรอโอกาสที่เหมาะสม

สาระ-ข่าวสารธุรกิจ, แนวคิดเพื่อธุรกิจ
ชักนำข้าศึกให้เขว ในระหว่างรอโอกาสที่เหมาะสม การรอโอกาสที่ข้าศึกเปิดให้ถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญของงานของซุนวู ที่เราสร้างโอกาส ขึ้นม…
Read More