กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

เทคนิคการตลาด
คงทราบกันดีอยู่แล้วภาคธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวของไทยนั้น ถือเป็นเสาหลักข้างหนึ่งที่สร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาล ซึ่ง…
Read More
6วิธีในการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของคุณ

6วิธีในการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของคุณ

เทคนิคการตลาด
ถ้าคุณกลัวว่า ลูกค้าเห็นราคาสำหรับสินค้าหรือบริการของคุณ และพวกเขาจะหยุดซื้อ ถูกเกินไปลูกค้าอาจจะมองว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณภาพไม่ด…
Read More
การจัดการทางการตลาด

การจัดการทางการตลาด

เทคนิคการตลาด
  1.แนวความคิดมุ่งการผลิต Production concept เป็นแนวความคิดที่ใช้ในยุคแรกๆ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ลดต้นทุนในกา…
Read More
การบริหารงานสมัยใหม่ของยุคปัจจุบัน

การบริหารงานสมัยใหม่ของยุคปัจจุบัน

เทคนิคการตลาด
หลักการบริหารงานสมัยใหม่ จำเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริหารเข้ามาสนับสนุนองค์กร  ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากร - มนุษย์ ขององค์…
Read More

ลักษณะที่ดีของผู้บริหารโรงเรียน

เทคนิคการตลาด
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี จะช่วยพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุปได้ ดังนี้ (เพิ่มเติม…)
Read More